Gebruik Persoonlijk wachtwoord

Om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot Mijn Bosman of ZorgPortaal, is het inzien van gegevens pas mogelijk na het inloggen met een gebruikersnaam en bijbehorend wachtwoord. Als gebruiker dient u uw wachtwoord en gebruikersnaam zorgvuldig (het liefst gescheiden) te bewaren en volstrekt geheim te houden. Elke toegang welke niet expliciet geautoriseerd is, is uitdrukkelijk verboden. U garandeert Bosman dat uw wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt. Bosman is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het toekennen en verzenden van persoonlijke wachtwoorden en/ of gebruikersnamen, en uit welk gebruik daarvan ook. Bosman kan u als gebruiker aansprakelijk stellen voor enigerlei schade voortvloeiende uit het toekennen en verzenden van persoonlijke wachtwoorden en uit welk gebruik dan ook. Indien u het vermoeden heeft dat een onbevoegde derde bekend is of kan zijn met uw wachtwoord, dient u Bosman hiervan op de hoogte te stellen, via info@bosman.com 
 

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bosman kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Bosman en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/ daardoor verstrekte informatie. Bosman aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Bosman worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Bosman. 
 

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Bosman omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingvrijheid; alle auteursrechten, waaronder de auteursrechten zoals  bedoeld in art.15 Auteurswet. worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.