Artikel 1. Toepasselijkheid Voorwaarden

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden (hierna ook te noemen ‘voorwaarden’) gelden voor alle door Bosman. B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 5657 DV Eindhoven aan Flight Forum 800, alsmede de aan haar gelieerde vennootschappen al dan niet handelend onder de namen Bosman, dediabeteswinkel.nl, De Diabeteswinkel, Apotheekservice (hierna te noemen “Bosman”) uitgebrachte aanbiedingen, schriftelijke bevestigingen en overeenkomsten inzake de levering of terbeschikkingstelling van goederen en het verrichten van bijkomende werkzaamheden (hierna te noemen ‘levering(-en)’) door Bosman.  

 

1.2 Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene leveringsvoorwaarden behoeven uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Bosman.  

 

1.3 Indien er sprake is van een overeenkomst op afstand, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden vóór het sluiten van de overeenkomst ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Bosman in te zien zijn en dat deze op verzoek van de klant kosteloos worden toegezonden.  

 

1.4 Indien een beding in deze voorwaarden geheel of ten dele niet rechtsgeldig of niet afdwingbaar mocht zijn, heeft dit geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van het overige bepaalde in deze algemene leveringsvoorwaarden.  

 

1.5 Bosman kan gesprekken tussen de klantenservice en klanten van Bosman meeluisteren of opnemen ten behoeve van zakelijke doeleinden zoals training, beoordeling en/of kwaliteitsbewaking. Op verzoek van de klant wordt het opnemen van het telefoongesprek stopgezet.  

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Tenzij uitdrukkelijk een geldigheidsduur wordt vermeld, is een aanbod van Bosman vrijblijvend. Een voor Bosman bindende overeenkomst komt pas tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.  

 

2.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Bosman gebruikmaakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Bosman niet.  

 

2.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Bosman passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web-omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Bosman daartoe passende veiligheidsmaatregelen nemen.  

 

2.4 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Bosman onverwijld langs elektronische weg de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Bosman is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.  

 

2.5 Indien een aanvaarding door de klant van het aanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de klant en als een verwerping van het aanbod van Bosman, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten. In geval van een gewijzigde aanvaarding komt de overeenkomst pas tot stand door bevestiging van de inhoud van de overeenkomst door Bosman.  

 

2.6 De klant staat in voor de juistheid van de door haar verstrekte gegevens die noodzakelijk zijn voor de levering. 

Artikel 3. Herroepingsrecht

3.1 Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of door een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is.  

 

3.2 Tijdens de bedenktermijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.  

 

3.3. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in artikel 3.2.  

 

3.4 Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het herroepingsformulier of door een andere ondubbelzinnige verklaring aan Bosman. Ingeval van herroeping stuurt Bosman na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.  

 

3.5 De klant zal bij herroeping het product met alle geleverde toebehoren zoals leveringsbon en - indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Bosman zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de melding van herroeping, retourneren conform de door Bosman verstrekte en duidelijke instructies. Bosman mag de klant vragen naar de reden van de herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.  

 

3.6 Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Bosman dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen volgend op de dag waarop de klant Bosman de herroeping meldt, het bedrag terug betalen (inclusief de oorspronkelijke leveringskosten, tenzij de klant heeft gekozen voor een andere levering dan de standaard levering). Bosman mag wachten met het terugbetalen tot dat Bosman het product retour heeft ontvangen of totdat de klant aantoont dat hij het product heeft retour gezonden, naargelang welk tijdstip eerder valt. Bosman gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode.  

Artikel 4. Uitsluiting herroepingsrecht

4.1 Bosman kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Bosman dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld.  

 

4.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor:  
1. een overeenkomst waarbij de prijs van de zaken of diensten gebonden is aan schommelingen op de financiële markten waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen;  
2. een overeenkomst waarbij de klant Bosman specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, met uitzondering van:  
a. aanvullende dienstverlening waar de consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht;  
b. de levering van andere zaken dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren;  
3. een overeenkomst die is gesloten tijdens een openbare veiling;  
4. een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien: 
a. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en  
b. de klant heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Bosman de overeenkomst is nagekomen;  
5. een consumentenkoop betreffende:  
a. de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;  
b. de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;  
c. de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;  
d. de levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;  
6. de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant en de klant heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.   

Artikel 5. Prijzen 

5.1 Alle door Bosman genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting en overige overheidslasten die in verband met de overeenkomst zijn verschuldigd.  

 

5.2 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.  

 

5.3 Prijsverhogingen binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.  

 

5.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Bosman dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging in gaat.  

 

5.5 Voor het verzenden van de bestelling kunnen er verzendkosten bij de klant in rekening worden gebracht. Deze worden aan de klant bekend gemaakt voordat de klant zijn bestelling definitief heeft geplaatst. Bosman heeft het recht om bij leveringen buiten Nederland extra kosten in rekening te brengen in verband met verzending en overige mogelijke overheidslasten.  

Artikel 6. Betalingen  

6.1 Indien een levering artikelen betreft die door een zorgverzekeraar vergoedbaar zijn, zal Bosman deze in beginsel bij de zorgverzekeraar van de klant in rekening brengen. Of deze vergoed worden, is afhankelijk van het verzekeringspakket, een eventueel vereiste eigen bijdrage en het nog openstaande eigen risico van de klant. Niet- vergoedbare artikelen en artikelen die om welke reden dan ook niet bij de verzekeraar gedeclareerd kunnen worden, worden direct bij de klant in rekening gebracht.  

 

6.2 Indien een artikel niet of slechts gedeeltelijk wordt vergoed door de zorgverzekeraar, dient de klant zorg te dragen voor de (bij)betaling. Voor zover niet anders bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van het bedenktermijn of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.  

 

6.3 Bij bestellingen op de website dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden betaald door middel van een op de website van Bosman weergegeven wijze van betaling, zover niet anders is overeengekomen.  

 

6.4 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Bosman te melden.  

 

6.5 Heeft Bosman grond voor twijfel aan de nakoming van de betalingsverplichtingen door de klant, zoals wanneer er aan die zijde sprake is van faillissement of een aanvraag daartoe, beslaglegging, toepassing van de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), eerdere niet-tijdige betaling e.d., dan kan Bosman gedeeltelijke betaling vooraf of volledige en contante betaling bij aflevering verlangen.  

 

6.6 Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Bosman is gewezen op de te late betaling en Bosman de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd en is Bosman gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande vorderingen tot €2.500,-; 10% over de daaropvolgende €2.500,- en 5% over de volgende €5.000,- met een minimum van €40,-. Bosman kan ten voordele van de klant afwijken van de genoemde bedragen en percentages.  

 

6.7 In geval van faillissement, toepassing van de WSNP of beslag aan de zijde van de klant of een anderszins verlies van de beschikkingsbevoegdheid over diens vermogen of delen ervan, wordt al hetgeen hij dan aan Bosman verschuldigd is direct ten volle opeisbaar en kan Bosman terstond verrekenen.  

Artikel 7. Levering en Afname  

7.1 Bosman zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.  

  
7.2 Bezorgkosten voor de levering van artikelen welke door de zorgverzekeraar worden vergoed, zijn in beginsel voor rekening van Bosman. In het geval dat op verzoek van de klant de bestelling wordt verzonden buiten het gebruikelijke beleid van Bosman, er op verzoek van de klant speciaal vervoer wordt ingezet, of er sprake is van artikelen welke niet door de verzekeraar worden vergoed, is Bosman gerechtigd deze bezorgkosten bij de klant in rekening te brengen.  

 

7.3 De leveringstermijn start op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst of, indien het volgende later geschiedt, op de dag waarop een overeengekomen aanbetaling volledig is voldaan en de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante door de klant te verstrekken informatie is ontvangen.  

 

7.4 Indien de levering vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Indien de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn zal Bosman zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De klant heeft in bovengenoemde gevallen het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. Ingeval van een dergelijke ontbinding zal Bosman het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terug betalen.  

Artikel 8. Overgang van eigendom

8.1 De eigendom van een geleverde zaak gaat pas op de klant over nadat deze al hetgeen heeft voldaan wat hij aan Bosman verschuldigd is uit hoofde van de levering van die zaak of andere door Bosman aan hem geleverde of te leveren zaken dan wel de in verband daarmee (te) verrichte(n) werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten.  

 

8.2 Bosman is gerechtigd om bij niet tijdige betaling geleverde zaken zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst terug te (doen) nemen.  

Artikel 9. Conformiteit en Garantie  

9.1 Bosman staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.  

  
9.2 Een door Bosman, fabrikant of importeur verstrekte (extra) garantie doet niet af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover Bosman kan doen gelden.  

  
9.3 De garantie geldt niet indien:  
(i) de klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd of bewerkt;  
(ii) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of gebruikt in strijd met de aanwijzingen van Bosman of de betreffende gebruiksaanwijzing.  

Artikel 10. Niet toerekenbaar tekortschieten 

10.1 Het tekortschieten door Bosman in de nakoming van een verplichting is niet toerekenbaar indien dit het gevolg is van, althans verband houdt met, een al dan niet voorzienbare buiten de macht van Bosman gelegen omstandigheid. Als zodanige omstandigheid geldt in ieder geval, maar niet uitsluitend: oorlog of een daarop gelijkende omstandigheid, mobilisatie, oproer, sabotage, terreur, brand, blikseminslag, im- of explosie dan wel uitstroming van gevaarlijke gassen of stoffen, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, epidemieën, staking, bezetting, boycot of blokkade en maatregelen van de binnen- of buitenlandse overheid, zoals bijvoorbeeld een invoer-, uitvoer-, leverings- of productieverbod.  

  
10.2 Schiet Bosman in de nakoming van de overeenkomst tekort zonder dat dit aan haar kan worden toegerekend en is nakoming blijvend onmogelijk, dan kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden worden. Is nakoming niet blijvend onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat een periode van twee (2) maanden waarop nakoming niet mogelijk is, verstreken is.  

  
10.3 Zijn voor Bosman aan de nakoming van de overeenkomst extra kosten verbonden in verband met aan haar niet toe te rekenen omstandigheden, dan is zij bevoegd deze in redelijkheid aan de klant door te berekenen.  

  
10.4 Indien Bosman ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, dan is Bosman gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.  

Artikel 11. Tekortkomingen

11.1 Indien een geleverd goed of een verrichte dienst een tekortkoming vertoont, heeft de klant recht op kosteloos herstel door Bosman door reparatie, vervanging of heruitvoering, mits is voldaan aan de volgende cumulatieve voorwaarden:  
(i) de tekortkoming is aan het licht getreden binnen de wettelijke garantietermijn;  
(ii) de tekortkoming is binnen twee (2) maanden nadat de tekortkoming redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden schriftelijk aan Bosman medegedeeld;  
(iii) nakoming is niet blijvend onmogelijk;  
(iv) het verbruiksmateriaal dat is gebruikt, voldoet aan de specificaties van Bosman.  

  
11.2 De klant heeft geen recht op herstel of vervanging van een geleverd goed indien herstel of vervanging onmogelijk is, er sprake is van een grond zoals genoemd in artikel 9.3 van deze voorwaarden of dat van Bosman niet gevergd kan worden.  

  
11.3 Bosman kan verlangen dat een voor herstel in aanmerking komend goed door de klant aan haar of aan een door haar op te geven adres wordt toegezonden.  

  
11.4 Bosman heeft het recht tekortkomingen uit eigener beweging te herstellen. Bij vervanging vrijkomende onderdelen blijven/worden eigendom van Bosman.  

11.5 Voor tekortkomingen in herstellingen geldt een herstelplicht als voormeld en wel voor de duur van drie maanden na uitvoering van de herstelling, maar in ieder geval tot het einde van de in artikel 11.1 sub i genoemde garantietermijn.  

  
11.6 Indien het door Bosman geleverde goederen of diensten betreft die Bosman heeft betrokken van derden, zal de garantietermijn van Bosman nimmer verder strekken dan de garantietermijn die Bosman van die betreffende derden daarvoor heeft ontvangen.  

  
11.7 In het geval Bosman niet voldoet aan hetgeen is opgenomen in artikel 11.1 dan wel herstel of vervanging onmogelijk is of van Bosman niet kan worden gevergd heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst met Bosman geheel of gedeeltelijk te ontbinden tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.  

Artikel 12. Aansprakelijkheid voor schade

12.1 Schade die de klant lijdt en waarvoor Bosman aansprakelijk kan worden gehouden, wordt aan de klant uitsluitend volgens onderstaande bepalingen vergoed, ongeacht de grond waarop de vordering tot schadevergoeding wordt gebaseerd.  

  
12.2 In ieder geval worden niet vergoed inkomsten- of winstderving, schade wegens stagnatie of vertraging in bedrijfsactiviteiten, schade wegens productieverlies, verlies van arbeidsuren en/of tevergeefs gemaakte arbeidskosten, meerkosten van inkoop elders, schade wegens heropbouw van verloren gegane informatie, gemiste besparingen of overeenkomsten, kortingen of boetes, aanvullende schade en/of indirecte schade.  

  
12.3 Voor zover Bosman adviezen verstrekt zonder dat daar een uitdrukkelijke overeenkomst tot het verlenen van adviezen aan ten grondslag ligt, dragen deze adviezen een vrijblijvend karakter en aanvaardt Bosman daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.  

  
12.4 Bosman is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het verkeerd toepassen en/of gebruiken van producten welke door Bosman zijn geleverd.  

  
12.5 Bosman zal enkel gehouden zijn om enkel die schade en dan maximaal tot die bedragen waartegen Bosman zich redelijkerwijze had kunnen verzekeren, te vergoeden. Bosman is in geen geval gehouden tot vergoeding van meer dan driemaal de factuurwaarde van de betreffende levering.  

  
12.6 Het recht op vergoeding van schade vervalt, indien daarop niet binnen één (1) jaar nadat de schade redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk een beroep is gedaan, behoudens gevallen die zien op gevallen van non-conformiteit waarbij een termijn van twee (2) jaar geldt. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan twee (2) jaar na afgifte van het betreffende goed aan het licht treedt of indien deze is ontstaan vanwege onjuist of onzorgvuldig gebruik van het geleverde goed.  

 

12.7 Derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, kunnen tegen een eventuele vordering van de klant in ieder geval dezelfde verweermiddelen aanvoeren als Bosman op grond van deze voorwaarden kan aanvoeren.  

  
12.8 De voorgaande beperkingen en uitsluitingen gelden niet voor zover de schade personenschade betreft en/ of de schade is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van Bosman.  

Artikel 13. Klachtenregeling

13.1 Bosman beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.  

  
13.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Bosman, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.  

  
13.3 Bij Bosman ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Bosman binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.  

Artikel 14. Privacy  

14.1 Om de producten te kunnen leveren en te declareren bij de zorgverzekeraar dient Bosman persoonsgegevens van de klant te verwerken. Bosman draagt er zorg voor dat de verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de wet- en regelgeving omtrent de bescherming van de persoonsgegevens.  

  
14.2 De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de op de website opgenomen privacy verklaring van Bosman en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van zijn persoonsgegevens.  

Artikel 15. Wijziging algemene voorwaarden

15.1 Deze algemene voorwaarden kunnen gewijzigd worden door Bosman, echter voor zover zich daartegen geen dwingendrechtelijke bepalingen verzetten. Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking. 

Artikel 16. Toepasselijk recht, vindplaats

16.1 Overeenkomsten tussen Bosman en de klant, alsmede daaruit voortvloeiende geschillen, worden beheerst door het Nederlandse recht.  

16.2 Geschillen tussen de klant en Bosman worden voorgelegd aan de Rechtbank die bevoegd is om van de geschillen kennis te nemen, daaronder begrepen geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd.  

  
16.3 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven en worden op verzoek gratis toegezonden. 

Artikel 1. Toepasselijkheid Voorwaarden

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden (hierna ook te noemen ‘voorwaarden’) gelden voor alle door Bosman. B.V. gevestigd te Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17082092, alsmede haar dochtervennootschappen (hierna te noemen Bosman) uitgebrachte offertes, schriftelijke bevestigingen, en overeenkomsten inzake de levering of terbeschikkingstelling van goederen en het verrichten van bijkomende werkzaamheden (hierna te noemen 'levering(en)’) door Bosman. 

 
1.2 Verwijzing van een wederpartij naar door hem gehanteerde algemene voorwaarden worden door Bosman uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 
1.3 Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene leveringsvoorwaarden behoeven uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Bosman. 

 
1.4 Indien een beding in deze voorwaarden geheel of ten dele niet rechtsgeldig of niet afdwingbaar mocht zijn, heeft dit geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van het overige bepaalde in deze algemene leveringsvoorwaarden. 

 
1.5 Bosman kan gesprekken tussen de klantenservice van Bosman en klanten meeluisteren of opnemen ten behoeve van zakelijke doeleinden zoals training, beoordeling en/of kwaliteitsbewaking. Op verzoek van de klant wordt het opnemen van het telefoongesprek stopgezet. 

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Tenzij uitdrukkelijk een geldigheidsduur wordt vermeld, is een aanbod van Bosman vrijblijvend. Een Bosman bindende overeenkomst komt pas tot stand na een schriftelijke bevestiging harerzijds van een order. Bosman heeft het recht onverwijld na aanvaarding haar aanbod te herroepen. 

 
2.2 De bij een bevestiging van Bosman behorende afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichtsopgaven alsmede overige bijlagen, gelden als een benadering, tenzij Bosman uitdrukkelijk heeft verklaard dat deze als een exacte opgave zijn te beschouwen. 

 
2.3 De wederpartij staat in voor de juistheid van de door haar verstrekte gegevens die noodzakelijk zijn voor de levering. 

 
2.4 Indien een aanvaarding door de wederpartij van het aanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de wederpartij en als een verwerping van het aanbod van Bosman, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten. 

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle door Bosman genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige overheidslasten die in verband met de overeenkomst zijn verschuldigd. Deze wordt afzonderlijk in rekening gebracht. 

 
3.2 De prijs voor te leveren goederen is exclusief nadere te verrichten werkzaamheden. 

 
3.3 Indien de kostprijsfactoren van bestelde goederen, waaronder de kosten van lonen en materiaal, tussen het moment van sluiten van de overeenkomst en de datum van aflevering een verhoging ondergaan, is Bosman gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te verhogen. 

Artikel 4. Betalingen

4.1 Betalingen dienen uiterlijk binnen dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum door Bosman te zijn ontvangen. 

 
4.2 Heeft Bosman grond voor twijfel aan de nakoming van de betalingsverplichtingen door de wederpartij, zoals wanneer er aan die zijde sprake is van surseance van betaling, faillissement of een aanvraag daartoe, beslaglegging, stillegging of liquidatie van de onderneming, eerdere niet-tijdige betaling e.d., dan kan Bosman volledige en contante betaling vooraf of bij aflevering verlangen. 

 
4.3 Bij niet-tijdige betaling is de wederpartij, zonder dat daartoe een aanzegging vereist is, in verzuim en over het niet betaalde deel de wettelijke handelsrente, verschuldigd. Vervallen niet betaalde rente draagt na een jaar eveneens rente. 

 
4.4 De voor Bosman aan een eventuele incasso verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. 

 
4.5 De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van vorderingen uit de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening op een andere vordering toeziet. 

 
4.6 Bij niet-tijdige betaling, waaronder mede is te verstaan het niet voldoen aan de bovenstaande vordering tot contante betaling vooraf of bij aflevering, is Bosman bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de ontvangst van de volledige betaling en, in geval van een niet-volledige betaling na schriftelijke aanmaning, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een en ander laat haar recht op schadevergoeding onverlet. 

 
4.7 Verrekening door de wederpartij met vorderingen op Bosman is niet toegestaan. In geval van faillissement, surseance van betaling, beslag aan de zijde van de wederpartij of een anderszins verlies van de beschikkingsbevoegdheid over diens vermogen of delen ervan, wordt al hetgeen hij dan aan Bosman verschuldigd is direct ten volle opeisbaar en kan Bosman terstond verrekenen. 

Artikel 5. Levering en Afname

5.1 Levering door Bosman geschiedt immer Ex Works. Indien door Bosman Incoterms worden gehanteerd, wordt de versie bedoeld die van kracht was op de datum van het uitbrengen van de offerte. 

 
5.2 Iedere door Bosman genoemde leveringstermijn is niet te beschouwen als een fatale termijn doch dient slechts ter indicatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 
5.3 De leveringstermijn start op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst of, indien het volgende later geschiedt, op de dag waarop een overeengekomen aanbetaling volledig is voldaan en de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante door de wederpartij te verstrekken informatie is ontvangen. 

 
5.4 Een termijnoverschrijding van Bosman leidt pas tot verzuim wanneer zij ook na het verstrijken van een door de wederpartij schriftelijk gestelde nadere termijn van 30 (dertig dagen) voor nakoming, haar verplichtingen door haar toe te rekenen omstandigheden niet of niet ten volle is nagekomen. 

 
5.5 Bosman is tot het doen van deelleveringen bevoegd. De wederpartij is verplicht tot afname. 

 
5.6 De wederpartij dient de levering direct na ontvangst daarvan te inspecteren om te bezien of de levering voldoet aan de overeenkomst en is gehouden om eventuele tekortkomingen binnen 10 werkdagen na ontvangst van de levering schriftelijk aan Bosman te melden onder nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming alsmede met overlegging van de door Bosman bij de levering aangehechte pakbon. 

 
5.7 Een tekortkoming die het gebruik van het geleverde of gepresteerde niet ernstig belemmert, vormt geen grond voor een beroep op termijnoverschrijding en evenmin voor weigering van afname of betaling. Een en ander laat het recht van de wederpartij op zo spoedig mogelijke ongedaanmaking van de tekortkoming onverlet. 

Artikel 6. Overgang van risico en eigendom

6.1 Het risico met betrekking tot de door Bosman aan de wederpartij te leveren goederen gaat Ex Works over op de wederpartij. 

 
6.2 De eigendom van een geleverde zaak gaat pas op de wederpartij over nadat deze al hetgeen heeft voldaan wat hij aan Bosman verschuldigd is uit hoofde van de levering van die zaak of andere door Bosman aan hem geleverde of te leveren zaken dan wel de in verband daarmee (te) verrichte(n) werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten. 

 
6.3 Bosman is gerechtigd om bij niet tijdige betaling geleverde zaken zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst terug te (doen) nemen en de wederpartij geeft Bosman bij voorbaat toestemming om daarbij alle plaatsen in en om het bedrijf van de wederpartij te betreden. 

 
6.4 De wederpartij is bevoegd de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken. De wederpartij is niet bevoegd de zaken te verpanden of met andere beperkte rechten te bezwaren. De wederpartij verplicht zich om de door Bosman onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal, en medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Bosman ter bescherming van haar eigendomsrecht wenst te treffen. 

Artikel 7. Niet toerekenbaar tekortschieten

7.1 Het tekortschieten door Bosman in de nakoming van een verplichting is niet toerekenbaar indien dit het gevolg is van, althans verband houdt met, een al dan niet voorzienbare buiten de macht van Bosman gelegen omstandigheid. Als zodanige omstandigheid geldt in ieder geval, maar niet uitsluitend: oorlog of een daarop gelijkende omstandigheid, mobilisatie, oproer, sabotage, terreur, brand, blikseminslag, im- of explosie dan wel uitstroming van gevaarlijke gassen of stoffen, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, epidemieën, staking, bezetting, boycot of blokkade en maatregelen van de binnen- of buitenlandse overheid, zoals bijvoorbeeld een invoer-, uitvoer-, leverings- of productieverbod. 

 
7.2 Schiet Bosman in de nakoming van de overeenkomst tekort zonder dat dit aan haar kan worden toegerekend en is nakoming blijvend onmogelijk, dan kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden worden. Is nakoming niet blijvend onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat een periode van vijfenzeventig aaneengesloten kalenderdagen waarop nakoming niet mogelijk is, verstreken is. 
7.3 Zijn voor Bosman aan de nakoming van de overeenkomst extra kosten verbonden in verband met aan haar niet toe te rekenen omstandigheden, dan is zij bevoegd deze in redelijkheid aan de wederpartij door te berekenen. 

 
7.4 Indien Bosman ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, dan is Bosman gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 8. Tekortkomingen

8.1 Indien een geleverd goed of een verrichte dienst of werk een tekortkoming vertoont, heeft de wederpartij uitsluitend recht op kosteloos herstel door Bosman door - naar keuze van Bosman - reparatie, vervanging of heruitvoering, mits is voldaan aan de volgende cumulatieve voorwaarden: 
(i) de tekortkoming is het gevolg van een aan Bosman toe te rekenen oorzaak; 
(ii) de tekortkoming is aan het licht getreden binnen de garantietermijn van zes (6) maanden; 
(iii) de tekortkoming is binnen 10 werkdagen na ontvangst van de levering schriftelijk aan Bosman medegedeeld of voor zover dit niet mogelijk is, schriftelijk gemeld binnen 10 werkdagen nadat de tekortkoming redelijkerwijs 
ontdekt had kunnen worden; 
(iii) nakoming is niet blijvend onmogelijk; 
(iv) eventuele toevoegingen aan of wijzigingen in het geleverde goed of de verrichte werkzaamheden en 
onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd door Bosman of met voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Bosman; 
(v) het verbruiksmateriaal dat is gebruikt, voldoet aan de specificaties van Bosman; en 
(vi) Bosman kan in voorkomende gevallen het recht op kosteloos herstel jegens haar toeleverancier inroepen. 

 
8.2 Bosman kan verlangen dat een voor herstel in aanmerking komend goed door de wederpartij aan Bosman of aan een door haar op te geven adres wordt toegezonden. 

 
8.3 Bosman heeft het recht tekortkomingen uit eigener beweging te herstellen. De bij vervanging vrijkomende onderdelen blijven/worden eigendom van Bosman. 

 
8.4 Voor tekortkomingen in herstellingen geldt een herstelplicht als voormeld en wel voor de duur van drie maanden na uitvoering van de herstelling, maar in ieder geval tot het einde van de garantietermijn van zes (6) maanden. 

 
8.5 Indien het door Bosman geleverde goederen of diensten betreft die Bosman heeft betrokken van derden, zal de garantietermijn van Bosman nimmer verder strekken dan de garantietermijn die Bosman van die betreffende derden daarvoor heeft ontvangen. 

 
8.6 Een overeenkomst kan wegens een tekortkoming slechts geheel of gedeeltelijk worden ontbonden voor zover handhaving daarvan in redelijkheid niet van de wederpartij kan worden gevergd. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid voor schade

9.1 Schade die de wederpartij lijdt en waarvoor Bosman aansprakelijk kan worden gehouden, wordt aan de wederpartij uitsluitend volgens onderstaande bepalingen vergoed, ongeacht de grond waarop de vordering tot schadevergoeding wordt gebaseerd. 

 
9.2 Bosman is niet aansprakelijkheid voor enigerlei vorm van indirecte schade waaronder onder meer doch niet limitatief begrepen, inkomsten- of winstderving, schade wegens stagnatie of vertraging in bedrijfsactiviteiten, schade wegens productieverlies, verlies van arbeidsuren en/of tevergeefs gemaakte arbeidskosten, meerkosten van inkoop elders, schade wegens heropbouw van verloren gegane informatie, gemiste besparingen of overeenkomsten, kortingen of boetes. 

 
9.3 Voor zover Bosman adviezen verstrekt zonder dat daar een uitdrukkelijke overeenkomst tot het verlenen van adviezen aan ten grondslag ligt, dragen deze adviezen een vrijblijvend karakter en aanvaardt Bosman daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. 

 
9.4 Bosman is in geen geval gehouden tot vergoeding van meer dan de factuurwaarde van de betreffende levering. 

 

9.5 Onverminderd hetgeen in voornoemd lid is vermeld, zal Bosman slechts gehouden zijn om enkel die schade en dan maximaal tot die bedragen waartegen Bosman zich redelijkerwijze had kunnen verzekeren, te vergoeden. 

 
9.6 Het recht op vergoeding van schade vervalt, indien daarop niet binnen tien werkdagen nadat de schade redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk een beroep is gedaan. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking, indien deze later dan twaalf maanden na afgifte van het betreffende goed of de mededeling dat de werkzaamheden zijn verricht, aan het licht treedt. 

 
9.7 Derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, kunnen tegen een eventuele vordering van de wederpartij in ieder geval dezelfde verweermiddelen aanvoeren als Bosman op grond van deze voorwaarden kan aanvoeren. 

 
9.8 De voorgaande beperkingen en uitsluitingen gelden niet voor zover de schade is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van Bosman. 

 
9.9 De wederpartij vrijwaart Bosman voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Bosman toerekenbaar is. Indien Bosman uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Bosman zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Bosman, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Bosman en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij. 

Artikel 10. Rechten van intellectuele eigendom

10.1 Bosman behoudt zich alle rechten voor, waaronder die van intellectuele eigendom, met betrekking tot informatie die zij in het kader van de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld in de vorm van tekeningen, schema’s, ontwerpen, berekeningen, beschrijvingen, programmatuur of bijbehorende documentatie aan de wederpartij ter beschikking stelt. 

 
10.2 De informatie mag behoudens uitdrukkelijke toestemming van Bosman niet aan derden bekend worden gemaakt en door de wederpartij slechts binnen het kader van het tot stand brengen en uitvoeren van de overeenkomst worden gebruikt. Komt geen overeenkomst tot stand, dan zal de wederpartij op eerste verzoek van Bosman de informatiedragers en eventuele kopieën daarvan, inclusief de offerte, terstond aan Bosman overdragen. 

Artikel 11. Ontbinding 

11.1 Bosman is gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden, een en ander onverminderd het recht van Bosman op schadevergoeding (inclusief gevolg- en bedrijfsschade) van alle uit de door de wederpartij gebrekkige uitvoering van bedoelde verplichtingen voor Bosman direct en indirect voortvloeiende kosten en schade in de volgende gevallen: 
(i) indien de wederpartij ondanks ingebrekestelling met in achtneming van een termijn van 14 kalenderdagen voor voldoening, niet, niet tijdig of niet behoorlijk, voldoet aan enige (betalings-) verplichting voortvloeiende uit enige met Bosman gesloten overeenkomst; 
(ii) schorsing van betaling door de wederpartij; 
(iii) aanvraag van surseance van betaling, faillissement, aanbieding van een akkoord buiten faillissement, onder 
curatelestelling van de wederpartij; 
(iv) beslaglegging op enig onderdeel van het vermogen van de wederpartij; 
(v) liquidatie van de onderneming van de wederpartij; of 
(vi) een anderszins verlies van de beschikkingsbevoegdheid over het vermogen van de wederpartij of delen ervan. 

Artikel 12. Wijziging algemene voorwaarden

12.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden kunnen gewijzigd worden door Bosman, echter voor zover zich daartegen geen dwingendrechtelijke bepalingen verzetten. Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking.

Artikel 13 Toepasselijk recht, geschillen 

13.1 Overeenkomsten tussen Bosman en de wederpartij, alsmede daaruit voortvloeiende geschillen, worden beheerst door het Nederlandse recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). 

 
13.2 Geschillen tussen de wederpartij en Bosman worden voorgelegd aan de Rechtbank die bevoegd is om van de geschillen kennis te nemen, daaronder begrepen geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd. 

 
13.3 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven en worden op verzoek gratis toegezonden.